Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Επίδραση του έργου του κανονισμού και της προεπιλογής της ΠΟΥ- η αξιολόγηση σκιαγραφεί τις επιτυχίες και τις ευκαιρίες για μελλοντικές δράσεις

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Το Τμήμα Ρύθμισης και Προεπιλογής (RPQ) του ΠΟΥ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στο παγκόσμιο οικοσύστημα υγείας, καθώς παρέχει καθοδήγηση και υποστήριξη στα κράτη μέλη του ΠΟΥ καθώς και διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερόμενων φορέων όσον αφορά τη ρύθμιση των ιατρικών προϊόντων σε όλο τον κύκλο ζωής τους. Φιλοδοξία του έργου είναι η προστασία των πληθυσμών με τη δυνατότητα έγκαιρης πρόσβασης σε ποιοτικά, ασφαλή και αποτελεσματικά ιατρικά προϊόντα. 

Το 2018 διεξήχθη και δημοσιεύθηκε ανεξάρτητη αξιολόγηση των επιπτώσεων της προεπιλογής (PQ) του ΠΟΥ και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων. Ενημέρωσε για την ανάπτυξη του πενταετούς σχεδίου RPQ του ΠΟΥ (2019-23) για να συμβάλει στη δημιουργία αποτελεσματικών και αποδοτικών ρυθμιστικών συστημάτων. 

Πέντε χρόνια μετά την εφαρμογή του σχεδίου, ανατέθηκε μια ανεξάρτητη αξιολόγηση του αντίκτυπου του τμήματος RPQ για την ενημέρωση της μελλοντικής κατεύθυνσης.  Εξετάστηκαν (α) η αξία που παρήγαγε η έκθεση αξιολόγησης του 2018, (β) οι αλλαγές στο παγκόσμιο οικοσύστημα υγείας που συνέβησαν μετά τη δημοσίευσή της το 2019 και (γ) οι αλλαγές στο τμήμα RPQ. 

Αυτή η αξιολόγηση αντικτύπου αντανακλούσε την πενταετή περίοδο 2018-22 με τέσσερις συγκεκριμένους στόχους: 

Δημιουργία ποιοτικών και ποσοτικών εκτιμήσεων της αξίας που δημιουργεί το τμήμα RPQ για τους ενδιαφερόμενους φορείς του με έμφαση στον αντίκτυπο στις χώρες σύμφωνα με τις τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες του τμήματος RPQ. 
Δημιουργία κατανόησης της αξίας που δημιούργησαν οι δραστηριότητες του τμήματος RPQ στο οικοσύστημα της παγκόσμιας υγείας, με μια άποψη 360 μοιρών για όλους τους ενδιαφερόμενους.
Προσδιορισμός και ανάλυση των κύριων εξελίξεων από τη δημοσίευση της προηγούμενης αξιολόγησης το 2018.
Αναπτύξτε ιδέες και συστάσεις που επιτρέπουν τόσο επιχειρησιακές γρήγορες νίκες όσο και μακροπρόθεσμες βελτιώσεις, όπως η δυνατότητα αύξησης της αποδοτικότητας.
Βασικά ευρήματα:
1. Το τμήμα RPQ είχε σημαντικό αντίκτυπο όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε κρίσιμα προϊόντα υγείας για τον παγκόσμιο πληθυσμό:

Συνέβαλε στην αποτροπή περισσότερων από πέντε εκατομμυρίων θανάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, καταχωρίζοντας 11 εμβόλια COVID-19 και 42 διαγνωστικά προϊόντα COVID-19 για καταχώριση σε κατάλογο επείγουσας χρήσης (EUL) και προεπιλέγοντας 17 φάρμακα που σχετίζονται με το COVID-19. Πάνω από 170+ κράτη μέλη και εδάφη βασίστηκαν στις εγκρίσεις EUL του ΠΟΥ για να εγκρίνουν τα ιατρικά προϊόντα COVID-19 για την είσοδο στις αγορές τους, μετά από διευκόλυνση του ΠΟΥ μέσω των περιφερειακών και εθνικών γραφείων του.
Επέκταση του προγράμματος προεπιλογής του ΠΟΥ: ο αριθμός των προεπιλεγμένων προϊόντων αυξήθηκε κατά 13% κατά την τελευταία 5ετία (2018-22) σε σύγκριση με την περίοδο 2013-17, ενώ ο αριθμός των προϊόντων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο EUL αυξήθηκε κατά 325%. Αύξηση των θεραπευτικών περιοχών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της προεπιλογής: προστέθηκαν πέντε θεραπευτικές περιοχές για φάρμακα (λοιμώξεις σε νεογέννητα και μικρά βρέφη και παιδική πνευμονία- ινσουλίνες και ανάλογα ινσουλίνης- ορισμένοι καρκίνοι ; COVID-19- νόσος του ιού Έμπολα ), τρεις για εμβόλια (Έμπολα, πνευμονία, ελονοσία) και τέσσερις για διαγνωστικά (G6PD, χολέρα, σύφιλη, φυματίωση) 
2. Η επένδυση στην ΠΚΠ παραμένει μια υγιής επένδυση: κάθε 1 δολάριο ΗΠΑ που επενδύεται στη λειτουργία της ΠΚΠ συμβάλλει στην εξοικονόμηση περίπου 30-40 δολαρίων ΗΠΑ σε φάρμακα, εμβόλια και διαγνωστικά, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η ΠΚΠ λειτουργεί στο ευρύτερο οικοσύστημα των εμπλεκόμενων φορέων της παγκόσμιας υγείας που συμβάλλουν επίσης σε αυτές τις εξοικονομήσεις.

3. Το τμήμα RPQ έχει διαδραματίσει άμεσο και σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των παγκόσμιων ρυθμιστικών συστημάτων: ο συνολικός αριθμός των χωρών που πέτυχαν επίπεδο ωριμότητας 3 ή επίπεδο ωριμότητας 4 για τουλάχιστον έναν τύπο ιατρικού προϊόντος από 1 το 2017 σε 13 το 2022, το οποίο μαζί με προηγούμενες εργασίες αντιπροσωπεύει πλέον κάλυψη ~50% του παγκόσμιου πληθυσμού με λειτουργικά ρυθμιστικά συστήματα, σύμφωνα με τα καθιερωμένα διεθνή πρότυπα, τουλάχιστον σε μία κατηγορία ιατρικών προϊόντων (φάρμακα ή/και εμβόλια). 

4. Το τμήμα RPQ υποστήριξε τα κράτη μέλη στην ενίσχυση της τοπικής παραγωγής φαρμάκων και άλλων τεχνολογιών υγείας μέσω της καθιέρωσης μιας σειράς υποστηρικτικών δραστηριοτήτων και της δημιουργίας του "Παγκόσμιου Φόρουμ Τοπικής Παραγωγής". Τα τελευταία χρόνια, οι εν λόγω δραστηριότητες περιλάμβαναν επίσης την πιλοτική εφαρμογή ενός εργαλείου αξιολόγησης του οικοσυστήματος που μπορεί να υποστηρίξει τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη σχεδίων δράσης για την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής 
Ευκαιρίες βελτίωσης:

Μεταξύ των άμεσων δραστηριοτήτων για την υποστήριξη της εφαρμογής των συστάσεων πρέπει να επισημάνουμε: 
Ενίσχυση των προσπαθειών εξωτερικού και εσωτερικού συντονισμού και επικοινωνίας
Αναπροσαρμογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων ή των μετρικών παρακολούθησης για την επίτευξη πιο εστιασμένου αντίκτυπου στους τομείς με τις μεγαλύτερες ανάγκες για το οικοσύστημα
Βελτίωση της εσωτερικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας και της ικανότητας της ομάδας
Οι συγκεκριμένες συστάσεις αντιμετωπίζονται μέσω άμεσων δράσεων, αλλά περιλαμβάνουν επίσης μια σειρά δραστηριοτήτων που συζητούνται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε ειδικά εργαστήρια. Ως εκ τούτου, τους επόμενους μήνες, οι συναντήσεις με τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς θα εξετάσουν τις ευκαιρίες βελτίωσης, παράλληλα με μια σειρά συστάσεων που προέρχονται από την τρέχουσα επανεξέταση. Αυτές θα αποτελέσουν μέρος του σχεδίου εργασίας που θα εφαρμοστεί το 2024.

Επιπλέον, ένας σημαντικός αριθμός συστάσεων θα αποτελέσει επίσης μέρος του επόμενου σχεδίου δράσης RPQ, το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος υπό ανάπτυξη και θα εφαρμοστεί παράλληλα με το ΠΟΥ GPW14 (2025-2028).γ