Χάρης T. Πολίτης Δικηγόρος ΑΠ, ΣτΕ

Loading

+30 6948 784838 chpolitis@gmail.com
Greek English

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Σουηδίας σχετικά με τα σχολεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19: Καλές πρακτικές και συμπεράσματα

Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων συμβουλών δημόσιας υγείας σχετικά με τα σχολεία στη Σουηδία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Απρίλιο του 2021 υποβλήθηκε σε επανεξέταση μετά τη δράση (AAR), με τα αποτελέσματα να είναι τώρα διαθέσιμα σε μια νέα έκθεση του ECDC και του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας, Folkhälsomyndigheten.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου στη Σουηδία, εισήχθησαν συμβουλές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ άλλα σχολεία παρέμειναν ανοικτά, με την εφαρμογή μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων. Η βάση για τις συμβουλές δημόσιας υγείας σχετικά με τα σχολεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 περιελάμβανε εθνικά επιδημιολογικά δεδομένα και άλλα είδη στοιχείων, ιδίως γνώσεις σχετικά με τους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας και τις ευρύτερες κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις του κλεισίματος των σχολείων για τα παιδιά και τις οικογένειες. 

Οι συμβουλές για τα σχολεία αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς, σε ιδιαίτερα στενή συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Εκπαίδευσης της Σουηδίας και τους περιφερειακούς ιατρούς των νομών. Κατά τη διατύπωση των συμβουλών λήφθηκαν υπόψη ο αντίκτυπος των σχολικών παρεμβάσεων στα αποτελέσματα της υγείας και ο ευρύτερος αντίκτυπος στην κοινωνία και την ευημερία για τους μαθητές, τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειες, καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Με την πάροδο του χρόνου, οι συμβουλές άλλαξαν υπό το πρίσμα νέων στοιχείων.

Η διευθύντρια του ECDC Andrea Ammon δήλωσε: 

Αυτή η επισκόπηση μετά τη δράση από τη Σουηδία καταδεικνύει την πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας σχετικά με ορισμένα μέτρα δημόσιας υγείας και κοινωνικά μέτρα, όπως το κλείσιμο των σχολείων, τα οποία είχαν σχεδιαστεί για να περιορίσουν τη μετάδοση του SARS-CoV-2, αλλά τα οποία επηρέασαν επίσης τα παιδιά και ιδίως τα παιδιά από ευάλωτες ομάδες.  Τα σχέδια ετοιμότητας για πανδημία παντού θα πρέπει να επικαιροποιούνται ώστε να λαμβάνονται υπόψη τέτοιες πολυπλοκότητες, μέσω δραστηριοτήτων όπως η ενίσχυση του διατομεακού συντονισμού, η ανάπτυξη στρατηγικών για την επικοινωνία της λογικής πίσω από τα συνιστώμενα μέτρα και η καθιέρωση προσεγγίσεων για την ακρόαση των ενδιαφερόμενων μερών.

Είμαστε ευγνώμονες στους Folkhälsomyndigheten που αφιέρωσαν χρόνο για να μοιραστούν τις εμπειρίες, τα διδάγματα και τις καλές πρακτικές τους.

Η Karin Tegmark Wisell, Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας, δήλωσε: "Η δημόσια υγεία της Σουηδίας είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη χώρα μας: 

Ήδη από την έναρξη της πανδημίας, επιδιώξαμε να αντιμετωπίσουμε την πρόληψη της μετάδοσης της νόσου μέσω μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων, ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε το κλείσιμο των σχολείων και να περιορίσουμε στο ελάχιστο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, λόγω των αρνητικών επιπτώσεών της στην υγεία των παιδιών. Επρόκειτο για ένα πολύπλοκο έργο που απαιτούσε συνεργασία σε πολλά επίπεδα, όπως επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα της παρούσας AAR.

Η ανασκόπηση εντόπισε διάφορους τύπους σχετικών δεδομένων που έλειπαν κατά τη διαδικασία λήψης συμβουλών, όπως τα άμεσα δεδομένα σχετικά με τις προοπτικές των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο βίωναν την εξ αποστάσεως μάθηση και άλλα μέτρα. Επίσης, δεν υπήρχαν τρέχοντα συγκεντρωτικά δεδομένα σχετικά με την απουσία μαθητών στα σχολεία, γεγονός που καθιστά δύσκολη την παροχή συμβουλών βασισμένων σε αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια των αναθεωρήσεων μετά τη δράση προσδιορίστηκαν διάφορες κατευθυντήριες αρχές που εφαρμόστηκαν κατά τη λήψη συμβουλών, όπως η σαφής εστίαση στην παροχή συμβουλών που είναι καλύτερες για τα παιδιά, η ευθύνη των ενηλίκων να αναλάβουν το βάρος της αναχαίτισης της εξάπλωσης της νόσου, η υποχρέωση διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στη σχολική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και η προτεραιότητα να παραμείνουν τα σχολεία ανοικτά. 

Οι βασικές καλές πρακτικές που εντοπίστηκαν από τους συμμετέχοντες στην ανασκόπηση περιλάμβαναν τη διατομεακή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών και των υπουργείων υγείας και εκπαίδευσης, την ύπαρξη ενός συνόλου κατευθυντήριων αρχών για την ανάλυση και τις συμβουλές, καθώς και την ανάπτυξη προσιτών, ολοκληρωμένων και συνεχώς επικαιροποιούμενων τεχνικών εκθέσεων σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία για τις σχολικές παρεμβάσεις και τις συνέπειές τους. 

Παραδείγματα διδαγμάτων επικεντρώθηκαν στη σαφή επικοινωνία των λόγων, της λογικής και των αποδεικτικών στοιχείων για τις συνιστώμενες δράσεις με βάση μια ολοκληρωμένη προοπτική υγείας, στη συνεκτίμηση πολλαπλών προοπτικών κατά τη διεξαγωγή έρευνας για τη δημόσια υγεία και στην ακρόαση των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

Οι ανασκοπήσεις μετά τη δράση χρησιμεύουν ως μέσο για τον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και τομέων βελτίωσης για μελλοντικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Η σειρά των ΑΑΡ που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία του ECDC μετά την πανδημία COVID-19 καθοδηγείται και ανήκει στις αντίστοιχες χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ. Η ΑΑΡ σχετικά με τις σουηδικές σχολικές συμβουλές διεξήχθη σε διήμερο συμβουλευτικό εργαστήριο και σε επακόλουθες ημιδομημένες συνεντεύξεις με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Πρόκειται για την πρώτη έκθεση ΑΑΡ μετά την πανδημία COVID-19 στην ΕΕ/ΕΟΧ.